webmaster โพสต์เมื่อ 2013-3-22 15:06:27

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเจริญเติบโตและระบบอวัยวะภายในของมนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1การเจริญเติบโตและระบบอวัยวะภายในของมนุษย์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2การเจริญเติบโตของมนุษย์ในวัยต่างๆ (1)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3การเจริญเติบโตของมนุษย์ในวัยต่างๆ (2)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4การย่อยอาหารด้วยการเคี้ยว (1)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5การย่อยอาหารด้วยการเคี้ยว (2)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6การทำงานของระบบย่อยอาหาร

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7อวัยวะที่สำคัญในระบบหายใจ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8การทำงานของระบบหายใจ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9การหายใจกับการออกกำลังกาย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10การหมุนเวียนเลือดในร่างกาย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11อวัยวะที่สำคัญ¬ในระบบหมุนเวียนเลือด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13ระบบขับถ่าย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14ความสัมพันธ์ของระบบอวัยวะ


ใบงานที่1 หน่วยที่1 แผนที่1

ใบงานที่2 หน่วยที่1 แผนที่2

ใบงานที่3 หน่วยที่1 แผนที่5

ใบงานที่5 หน่วยที่1 แผนที่10

ใบงานที่6 หน่วยที่1แผนที่12

ใบงานที่7 หน่วยที่1 แผนที่14
http://www.bookpoint.co.th/bookpoint/pictures/product/CD-51-SCI-P6-F.GIF


หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเจริญเติบโตและระบบอวัยวะภายในของมนุษย์